Tytuł: Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w Emotin sp. z o. o.
Wartość projektu: 431359,93 PLN
Wartość dofinansowania: 366655,94 PLN
Okres realizacji: 01.07.2018-31.12.2019
Cel projektu: zdobycie wiedzy praktycznej umożliwiającej opracowanie instrukcji prowadzenia badań oraz konstrukcji innowacyjnych niskobudżetowych urządzeń badawczych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do pobierania wizualizacji i analizy danych zebranych ze mobilnych urządzeń pomiarowych podczas oglądu różnego rodzaju przejawów działaności artystycznej.

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich,
Schemat: Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020