Tytuł: Wsparcie doradcze w B+R w przedsiębiorstwie Emottin sp. z o. o.
Wartość projektu: 117 292.80 PLN
Wartość dofinansowania: 97 839.12 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017-30.06.2018
Cel projektu: pobudzenie transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac B+R w spółce odpryskowej (spin out) EmotIN Sp. z o.o. dzięki wsparciu doradczemu.

Uroczysty odbiór umów w ICNT w Toruniu w dniu 18.10.2017

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania
1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich,
Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020